CN

All-girls choir in SW China’s Sichuan

Source:xinhua Date:2021-08-26 14:43:22Editor:LiuTingting


Girls and their teacher sing outdoors at Dacao Town of Puge County, Liangshan Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Sichuan Province, Aug. 6, 2021. (Xinhua/Xu Bingjie)